Рішенням № 42 від 28.12.2020 р. Запорізька міська рада затвердила Міську цільову програму забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021 – 2023 роках.

На фінансування членства Запоріжжя у 3-х асоціаціях за три роки передбачено витратити 2 млн 655 тис. грн.

Яка може бути користь від таких витрат – у цій статті.

Запорізька міська рада бере участь у 3-х асоціаціях, що передбачає сплату членських внесків:

 •  Всеукраїнська Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;
 •  Запорізька обласна асоціація органів місцевого самоврядування;
 •  Асоціація «Енергоефективні міста України».

Щорічні членські внески за участь у цих органах дорівнюють 732, 73 та 80 тис. грн відповідно.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування.

Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій та про вихід з них належить до виключної компетенції пленарних засідань сесій місцевих рад.

Профільним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність цих утворень, є Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», прийнятий у 2009 році.

Згідно з ним асоціації органів місцевого самоврядування – це добровільні неприбуткові об’єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Асоціації поділяються на всеукраїнські та місцеві.

Всеукраїнські об’єднують більшу частину органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів і повинні щорічно до 31 грудня підтверджувати свій статус.

Це означає, наприклад, що для існування всеукраїнської асоціації міст необхідно, щоб її членом були більшість від 461 населеного пункту України зі статусом міста.

Місцеві утворюються хоча б 3-ма органами місцевого самоврядування.

Членом асоціації може стати будь-яка місцева рада будь-якого рівня, однак така рада може бути членом лише однієї асоціації з всеукраїнським статусом. Щоправда, місцева асоціація може бути колективним членом всеукраїнської.

Асоціації діють на підставі власних статутів та підлягають державній реєстрації як юридичні особи.

Асоціації також вправі самі створювати підприємства, заклади, установи або організації.

Фактично основним джерелом коштів асоціацій є вступні та членські внески.

Але найголовніша цінність асоціацій, яка повинна виправдовувати сплачені членські внески, у їх повноваженнях та засадах взаємодії з державними органами.

Асоціація:

1) об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв’язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

2) розробляє та подає державним органам пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду;

3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень;

4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;

6) сприяє органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад, а також умов оплати праці їх працівників;

9) готує пропозиції щодо типових (зразкових) статутів територіальних громад, положень про виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у місті рад, органи самоорганізації населення;

10) обстоює інтереси територіальних громад за зверненням органів місцевого самоврядування, які не є членами асоціації, із суспільно важливих питань.

Всеукраїнська асоціація також:

1) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;

2) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

3) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів;

4) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;

5) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті державними органами рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;

6) організовує або бере участь в організації та проведенні загальнонаціональних конкурсів на найкращий проект чи програму місцевого і регіонального розвитку;

7) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування;

8) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.

Основними формами взаємодії асоціацій з державними органами є:

1) участь у консультаціях:

 •  всеукраїнських асоціацій з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади;
 •  місцевих асоціацій та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій з місцевими органами виконавчої влади;

2) надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку:

 •  всеукраїнськими асоціаціями Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади;
 •  місцевими асоціаціями та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій місцевим органам виконавчої влади.

Всеукраїнські асоціації мають право ініціювати перед Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України проведення консультацій щодо законопроектів та проектів інших актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку.

Результати консультацій оформляються протоколами, які можуть додаватися до законопроекту чи проекту іншого акта.

Представники всеукраїнських асоціацій можуть запрошуватися до участі у засіданнях державних органів, на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку.

Обов’язкові консультації центральних органів виконавчої влади із всеукраїнськими асоціаціями проводяться щодо:

1) проекту закону про Державний бюджет України, положень підзаконних актів, що стосуються бюджетного процесу, а саме:

 • визначення соціальних стандартів і нормативів соціальної та бюджетної забезпеченості надання соціальних послуг;
 • обґрунтування і розрахунку загального обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України для місцевих бюджетів;
 • методики розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами;
 • визначення обсягів субвенцій на реалізацію програм соціально-економічного розвитку територій, інших програм та принципів їх розподілу між місцевими бюджетами;

2) пропозицій про введення в дію або внесення змін до законодавства про місцеві бюджети та міжбюджетні відносини;

3) проектів загальнодержавних програм, що стосуються розвитку регіонів;

4) проектів державних соціальних програм, реалізація яких покладається на органи місцевого самоврядування;

5) питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування.

Місцеві органи виконавчої влади проводять з місцевими асоціаціями та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій обов’язкові консультації щодо:

1) показників проектів обласних бюджетів у частині розподілу інвестиційних субвенцій на соціально-економічний розвиток територій та інші програми між районними бюджетами та бюджетами міст обласного значення;

2) показників проектів районних бюджетів у частині:

 • встановлення планових показників формування бюджетів сіл, селищ, міст районного значення;
 • розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селищ, міст районного значення;
 • розподілу інвестиційних субвенцій на соціально-економічний розвиток територій та інші програми між бюджетами сіл, селищ, міст районного значення;

Необов’язкові консультації можуть проводитися щодо проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку.

При цьому рівень представленості органу влади під час консультацій має бути не нижче заступника керівника відповідного органу.

Результати консультацій оформляються протоколом.

Всеукраїнські асоціації до 15 лютого року, що передує плановому бюджетному періоду, подають до Кабінету Міністрів України спільні пропозиції щодо врахування місцевих і регіональних інтересів при підготовці Бюджетної декларації.

Консультації із всеукраїнськими асоціаціями щодо проекту закону про Державний бюджет України проводяться не пізніше як за сім днів до подання його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Результати зазначених консультацій із всеукраїнськими асоціаціями оформляються протоколом, який додається до проекту закону про Державний бюджет України, що подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Таким чином, закон передбачає досить потужні механізми залучення асоціацій органів місцевого самоврядування до участі у прийняття вагомих державних рішень.

Зі статуту Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» не вбачається якихось специфічних векторів діяльності. Достатньо лише зазначити, що це одна з найбільш впливових та старих асоціацій органів місцевого самоврядування, заснована ще у1992 році. Детально з асоціацією можна ознайомитися на офіційному сайті, наповнення якого свідчить про активну статутну діяльність.

За повідомленням цього сайту станом на грудень 2020 року Асоціація міст України об’єднує 909 членів – міста, селища і села, в яких проживає понад 80% населення України.

Згідно з рішенням загальних зборів Асоціації міст України 2016 року розміри щорічного членського внеску складають:

 • для обласних центрів та міста Київ з розрахунку 0,60 грн на одного мешканця;
 • для міста обласного значення 0,50 грн на одного мешканця;
 • для міста районного значення 0,40 грн на одного мешканця;
 • для селищ і сіл 0,30 грн на одного мешканця;
 • для колективних членів 40 тис. грн.

Щодо Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування у загальному доступі інформації немає: ані сайту, ані участі у якихось заходів, ані згадування у ЗМІ.

Все, що про неї можна сказати, міститься в офіційних джерелах.

Зареєстрована вона була 14.10.2014 р.

Ініціатива створення належала, очевидно, Запорізькій міській раді. Принаймні про це свідчить її рішення № 66 від 10.09.2014 р. «Про ініціювання створення Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування».

До складу засновників, крім Запоріжжя, увійшли Веселівська селищна рада, Вільнянська міська рада, Гуляйпільська міська рада.

Потім до цього таємного утворення приєдналися ще низька територіальних громад

В принципі, це все, що можна сказати про напрямок витрачання 73 тис. грн на рік.

З Асоціацією «Енергоефективні міста України» ситуація кардинально інша.

Ця асоціація має свій сайт, на якому чітко визначено мета і напрямки діяльності: «задоволення потреб у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими й закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку поселень».

Ця асоціація створена у 2007 році, на сьогодні об’єднує понад 80 українських міст і є колективним членом двох європейських асоціацій органів місцевого самоврядування «Energy Cities» і «Climate Alliance», національною структурою підтримки Угоди Мерів в Україні та Національним офісом Європейської енергетичної відзнаки в Україні.

Вся діяльність асоціації спрямована на те, щоб допомогти містам впроваджувати систему управління енергією, розробити план дій для реалізації енергетичної політики, залучати громадськість до спільних дій у відповідь на місцеві енергетичні виклики.

Загальними зборами асоціації 13.06.2016 р. було затверджено Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування в Асоціації «Енергоефективні міста України», згідно з яким розмір внесків залежить від населення міст-членів:

– ≤ 8 000 мешканців – 2 000 грн;

– 8 000 – 25 000 – 4 000 грн;

– 25 000 – 50 000 – 8 000 грн;

– 50 000 – 100 000 – 16 000 грн;

– 100 000 – 200 000 – 32 000 грн;

– 200 000 – 500 000 – 50 000 грн;

– ≥ 500 000 – 80 000 грн.

Отже, кошти, які Запорізька міська рада сплачуватиме щорічно за участь в Асоціації міст України та Асоціації «Енергоефективні міста України» можна вважати обґрунтованою, чого не можна сказати про участь у Запорізькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування.

Спеціально для Regionnews – адвокат Олександр Пеньков Tax&Customs Legal Bureau