Рішенням № 299 від 27.07.2020 р. виконком Запорізької міської ради затвердив Порядок фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.

Як це рішення співвідноситься з урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%», а також як отримати запроваджену підтримку – проаналізуємо в цій статті.

Постановою КМУ від 24.01.2020 р. № 28 затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва.

Цей Порядок визначив умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що надання підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва. При цьому Фонд затверджує програму такої підтримки, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків.

Власне, програма цього Фонду, остання редакція якої була затверджена протоколом засідання його Ради 03.07.2020 р., і отримала відому всім назву «Доступні кредити 5-7-9%».

Детально з будь-яким питанням, пов’язаним з програмою, можна ознайомитися на профільному сайті.

Одразу слід зазначити, що назва програми не зовсім коректно відображає її можливості, адже зниження процентної ставки для суб’єкта підприємництва за певних умов можливе і до 3%, і навіть до 0%.

Тезисно зміст фінансової державної підтримки виглядає так.

Хто може стати учасником: ФОП або юридична особа, річний дохід яких не перевищує 100 млн. грн., а для рефінансування іншого кредиту – не перевищує 10 млн. євро за курсом НБУ на останній день фінансового року. Враховується сумарно річний дохід всіх пов’язаних контрагентів.

На що надається підтримка: діючий бізнес (більше 12 місяців з моменту реєстрації), а також новостворений бізнес «стартап» (не перевищує 12 місяців з моменту реєстрації або більше 12 місяців з моменту реєстрації, але відсутнє документальне підтвердження його ведення).

Мета підтримки:

– сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;

– запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків;

– рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами.

Строк звернення по підтримку: 5 років з дня набрання чинності постанови КМУ – для розвитку підприємництва; 90 днів з дня закінчення карантину – на інші цілі.

Форми підтримки:

– часткова компенсація процентних ставок за кредитами;

– надання Фондом гарантій банкам в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитами.

Критерії:

– отримувачі, учасники, бенефіціари повинні бути резидентами;

– місце реєстрації не повинно знаходитися на тимчасово окупованих територіях;

– діяльність повинна бути прибутковою хоча б 1 з 2 останніх звітних років (для сезонної роботи прибутковість визначається акумульовано за чотири календарні квартали хоча б одного із двох останніх звітних років) або повинен бути бізнес-план.

– група контрагентів не отримувала державну допомогу більше 200 тис. євро;

– отримувачі не підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Додатково для рефінансування треба:

– збереження не менш як 60% фонду оплати праці та 80% чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р.;

– відсутність станом на 01.03.2020 р. проблемної заборгованості за отриманими кредитами в банках України.

Сума підтримки: до 200 тис. євро на 3 роки.

Фонд самостійно обирає банки для кредитування.

Банки самостійно визначають відповідність отримувача критеріям.

Сума кредиту: не обмежена.

Тепер розберемося, що передбачає рішення виконкому Запорізької міської ради.

Пунктом 2 Порядку фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя передбачено, що він визначає механізм фінансової підтримки у формі часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими відповідно до постанови КМУ від 24.01.2020 р. № 28.

Таким чином, міська рада передбачила механізм фінансової підтримки додатково до тих заходів, які запровадив уряд і тільки для тих суб’єктів, які вже є учасниками урядової програми.

Тому міський Порядок здебільшого оперує тими поняттями та відсилає до тих положень, які містяться у постанові КМУ.

Ніяких додаткових критеріїв для суб’єктів підприємництва він не передбачає, крім місця реєстрації бізнесу в м. Запоріжжя.

Фактично отримання кредиту за урядовою програмою означає проходження верифікації та відповідність умовам отримання міської підтримки.

Міський Порядок набрав чинності 01.08.2020 р., але його строк обмежений строком дії урядової програми.

Міська фінансова підтримка надається з моменту прийняття рішення виконавчого комітету про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки та діє в межах фінансування, але не більше 12 місяців.

Першим періодом, за яким проводиться компенсація відсотків, є місяць, в якому після набрання чинності Порядком прийнято рішення виконавчого комітету про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки.

Суб’єкти підприємництва можуть звернутися по отримання фінансової підтримки до кінця 2020 року.

Для отримання підтримки кредит не повинен перевищувати 600,0 тис. грн., погашення відсотків за кредитом повинно здійснюватися щомісяця, максимальний строк відстрочки зі сплати тіла кредиту не може перевищувати 6 місяців.

Отримувач підтримки має право на часткову компенсацію відсотків протягом не більше 12 місяців лише за одним кредитним договором.

Обсяг часткової компенсації відсотків отримувачам підтримки визначається в обсязі нарахованих відсотків за користування кредитом у звітному періоді за ставкою 5% річних, але в будь-якому разі не більше загального обсягу нарахованих відсотків.

Про право учасників урядової програми на отримання міської фінансової підтримки повідомляють банки.

Підставою для включення суб’єкта господарювання до реєстру позичальників є заява на адресу департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Щомісячно, протягом 10 робочих днів місяця, наступного за звітним, банки надають департаменту разом із заявами реєстр позичальників, які уклали кредитні договори у звітному місяці за урядовою програмою та відповідають вимогам міської фінансової підтримки.

Департамент протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстру позичальників із заявами подає виконавчому комітету проект рішення про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки.

Протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення виконавчим комітетом департамент надає банкам завірені копії цього рішення.

Департамент повідомляє позичальників про включення або не включення їх до реєстру отримувачів фінансової підтримки протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення виконкому.

Першим звітним місяцем для розрахунку часткової компенсації вважається повний календарний місяць, в якому позичальник був визначений отримувачем фінансової підтримки відповідним рішенням виконавчого комітету.

Банки щомісячно до 10 числа кожного місяця надають отримувачу фінансової підтримки довідку про обсяг сплачених ним відсотків за користування кредитом із зазначенням обсягу, що підлягає компенсації за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя.

Отримувач фінансової підтримки до 15 числа кожного місяця надає цю довідку та реквізити поточного рахунку для перерахування коштів компенсації.

Департамент протягом 10 робочих днів з дня отримання довідок про суми компенсації подає на реєстрацію територіальному органу казначейства реєстр фінансових зобов’язань та платіжні документи на перерахування часткової компенсації відсотків за залученими кредитами на поточні рахунки учасників процедури компенсації.

Перерахування часткової компенсації відсотків за залученими кредитами проводиться в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті міста Запоріжжя у відповідному році.

У випадках, коли отримувач фінансової підтримки порушив графік погашення основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом більше, ніж на 10 робочих днів, банки зобов’язані письмово повідомити про це департамент на другий операційний день після настання такого факту.

Письмове повідомлення банку про факт порушення отримувачем фінансової підтримки графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за користування кредитом хоча б за один місяць є виключною підставою для відмови у частковій компенсації відсотків за цей місяць.

При настанні повторного факту порушення отримувачем фінансової підтримки графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за користування кредитом, отримувач фінансової підтримки втрачає право на отримання в подальшому фінансової підтримки, про що готується відповідне рішення виконавчого комітету.

Рішення про виключення суб’єкта підприємництва з переліку отримувачів фінансової підтримки готується департаментом та подається на розгляд виконавчого комітету не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня отримання другого повідомлення про порушення отримувачем фінансової підтримки графіку.

Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб’єктам підприємництва  здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом.

Департамент відповідно до діючих нормативно-правових актів з питань бюджету готує розрахунок необхідного обсягу коштів на часткову компенсацію відсотків, відповідно до прогнозних обсягів кредитних портфелів банків, підтверджених банками, та наявних реєстрів учасників процедури компенсації та подає бюджетний запит до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради.

Підсумовуючи, можна сказати, що процедура отримання міської підтримки є дуже простою, залежить майже повністю від отримання державної підтримки і є фактично доповненням останньої, що неодмінно справить додатковий позитивний ефект на запорізький бізнес.

Аналіз рішення – Олександр Пеньков, Tax&Customs Legal Bureau.